MM stavby sk, s.r.o, Cabaj 202, 951 17 Cabaj-Čápor, IČO: 47005 688, IČ DPH: SK 2023701383

Dohodnuté podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník) k zmluve o uverejnení inzercie uzatvorenej podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia a základné pojmy

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli prevádzkovateľa: www.strojnastavbu.sk (ďalej len „portál“). Prevádzkovateľ vykonáva funkciu sprostredkovateľa medzi zákazníkom a dodávateľom prác a služieb, ktorému zároveň dáva možnosť ponúkať svoje služby zákazníkom. Zákazníkom prevádzkovateľ umožňuje objednať si služby od dodávateľa prác a služieb.
 1. Služby sú poskytované bezodplatne pre zákazníkov a  dodávateľov. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, služba je poskytovaná bezodplatne.
 1. Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb portálu je spoločnosť MM stavby sk, s.r.o., IČO: 47 005 688, Cabaj 202, 951 17 Cabaj – Čápor, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33695/N, DIČ: 2023701383, IČ DPH: SK2023701383.
 1. Službou sa rozumejú online služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu medzi užívateľmi portálu, zákazníkmi a dodávateľmi prác a služieb. Služby sú určené na súkromné aj komerčné účely.
 1. Užívateľom portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na portál a využíva služby poskytované prevádzkovateľom. Užívateľom portálu sú zákazníci a dodávatelia prác a služieb.
 1. Zákazníkom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, využívajúca portál na objednávanie prác a služieb podľa svojich potrieb, a na ďalšie úkony s tým súvisiace.
 1. Dodávateľom prác a služieb sa rozumie osoba, ktorá má záujem zákazníkovi poskytnúť práce alebo službu podľa jeho potrieb a požiadaviek.
 1. Prevádzkovateľ portálu nenesie zodpovednosť za obsah ponúkaných služieb a ani za poskytnutie konkrétnej služby dodávateľom prác a služieb zákazníkovi, najmä za jej kvalitu, miesto a čas uskutočnenia alebo za ich úhradu. Všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie, ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenia z nich vyplývajúcich nárokov, nesie dodávateľ prác a služieb.
 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov zverejnených pri ponukách dodávateľov prác a služieb a zákazníkov tretími osobami.

 

Článok II.

Podmienky používania

 1. Portál umožňuje dodávateľovi prác a služieb bezplatne sa registrovať na portáli podľa pravidiel uvedených v týchto obchodných podmienkach.
 1. Dodávateľ prác a služieb bude oprávnený na základe registrácie od dňa registrácie poskytovať služby pre zákazníkov bezodplatne. Prevádzkovateľ plní úlohu inzerenta.

 

Článok III.

Registrácia

 1. Prevádzkovateľ umožňuje dodávateľom prác a služieb bezodplatne sa registrovať na stránke a  bezplatne využívať služby portálu v plnom rozsahu podľa pravidiel uvedených v týchto obchodných podmienkach na dobu neurčitú.
 1. Okamihom registrácie dodávateľa prác a služieb na portáli je medzi prevádzkovateľom a dodávateľom prác a služieb uzavretá zmluva, ktorá sa riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti dodávateľa prác a služieb

 1. Dodávateľ prác a služieb je oprávnený prostredníctvom portálu inzerovať svoje služby pre zákazníkov a po ich vzájomnej dohode poskytovať im práce alebo služby.
 1. Dodávateľ prác a služieb je povinný poskytnúť pravdivé informácie a skutočnosti pre účely registrácie na portáli a pri ďalšom jeho využívaní.
 1. Dodávateľ prác a služieb zodpovedá za spôsob, rozsah , kvalitu a čas ním poskytnutých prác alebo služieb, ako aj za škodu, ktorú pri uskutočnení svojich prác a služieb zákazníkom spôsobí.
 1. Dodávateľ prác a služieb zodpovedá za to, že nebude pri zadávaní ponuky prác a služieb ponúkať urážlivé, výhražné, vulgárne, pornografické alebo iné protizákonné práce alebo služby. Dodávateľ prác a služieb zodpovedá za obsah pridaného materiálu vo svojom inzeráte a vyhlasuje že materiály (napr. fotografie a iné) pridané k jeho inzerátu sú v jeho osobnom vlastníctve a nepodliehajú autorským právam tretích osôb.
 1. Dodávateľ prác a služieb je oprávnený určiť výšku odplaty a spôsob jej úhrady za ním poskytnuté práce alebo služby po dohode so zákazníkom.
 1. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť dodávateľovi prác a služieb za riadne a včasné uhradenie odplaty za ním poskytnutie práce alebo služby zákazníkovi.
 1. Dodávateľ prác a služieb súhlasí so zasielaním obchodných ponúk prevádzkovateľa a s archiváciou ním poskytnutých dát v súlade s týmito obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.
 1. Dodávateľ prác a služieb berie na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v priebehu spolupráce dozvedel od prevádzkovateľa, sú obchodným tajomstvom a riadia sa príslušnými zákonmi.
 1. Dodávateľ prác a služieb je povinný postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena prevádzkovateľa.
 1. Dodávateľ prác a služieb, ktorý ponúka svoje práce a služby ako nepodnikateľ registráciou vyhlasuje, že v súlade s príslušnými právnymi predpismi má alebo bude mať riadne vyporiadané všetky záväzky a povinnosti vyplývajúce z jeho činnosti voči príslušným orgánom Slovenskej republiky (daňové úrady, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, živnostenský úrad a pod.). Za nesplnenie alebo obchádzanie týchto záväzkov a povinností dodávateľom prác a služieb nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

 

Článok V.

Práva a povinnosti zákazníka

 1. Zákazník je oprávnený dopytovať sa na uskutočnenie prác alebo služieb podľa svojich potrieb.
 1. Zákazník je povinný poskytnúť pravdivé informácie, podklady a súčinnosť pre účely riadneho poskytnutia prác alebo služieb.
 1. Zákazník je oprávnený určiť výšku odplaty a spôsob jej úhrady za jemu poskytnuté práce alebo služby po dohode s dodávateľom prác a služieb.
 1. Zákazník zodpovedá dodávateľovi prác a služieb za úhradu jemu poskytnutých prác alebo služieb podľa dohody s dodávateľom prác a služieb.

 

Článok VI.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený údaje uvedené dodávateľom prác a služieb zverejniť na portáli.

  

Článok VII.

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi súhlas v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) na spracúvanie osobných údajov na účely poskytovania služieb na portáli, sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom portálu a na evidenciu a zároveň užívateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje i za účelom informovania a propagácie o službách prevádzkovateľa. Užívateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov za informačným a propagačným účelom. Tento súhlas je vyjadrený potvrdením zakliknutia príslušného miesta pri registrácii na portáli alebo iným vhodným spôsobom. Tento súhlas sa udeľuje dobrovoľne a na dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., čím užívateľ portálu stráca možnosť využívať akékoľvek služby portálu a bude z portálu odstránený.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach. Prevádzkovateľ zároveň vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil, a že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.
 1. Účelom spracúvania osobných údajov užívateľov, dotknutých osôb, je v súlade s odsekom 1 najmä:
  1. zabezpečovanie vzťahov medzi prevádzkovateľom a dodávateľom prác a služieb, prevádzkovateľom a zákazníkom a dodávateľom prác a služieb a zákazníkom,
  2. vytváranie, spracúvanie a zabezpečovanie databázy dodávateľov prác a služieb,
  3. prispôsobovanie ponuky dodávateľov prác a služieb individuálnym potrebám zákazníka,
  4. administratíva registrácie a
  5. vývoj a zlepšovanie služieb.
 1. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb najmä v rozsahu ich kontaktných údajov, vrátane mena, priezviska, akademického titulu, adresy trvalého pobytu, adresy na doručovanie, (ak sa líši od adresy trvalého pobytu), mailovej adresy a telefónneho čísla, obchodného mena, sídla, IČO, DIČ, IČ DPH.
 1. Prevádzkovateľ môže spracúvať aj údaje o periodicite a spôsobe využívania portálu dotknutými subjektmi, o počte prihlásení do portálu, dĺžke jednotlivého prihlásenia, vrátane získania IP adresy zariadenia, GPS polohy, súbory cookie a ďalších identifikátoroch zariadení.
 1. V prípade potreby súvisiacej s registráciou môže prevádzkovateľ požadovať od dotknutých osôb s jeho súhlasom aj ďalšie údaje. 
 1. Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že osobné údaje užívateľov, získané pri registrácii a pri používaní portálu, použije len na vyššie uvedené účely. Používaním portálu užívateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií na určený účel.
 1. Registráciou na portáli dotknuté osoby čestne vyhlasujú, že prevádzkovateľ si voči nim splnil svoju informačnú povinnosť pred samotným získaním osobných údajov a oboznámil ich so všetkými informáciami, skutočnosťami, právami a povinnosťami v zmysle ustanovenia § 15 zákona o ochrane osobných údajov ako aj právami a povinnosťami vyplývajúcimi z ostatných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov. 
 1. Dotknuté osoby týmto zároveň čestne vyhlasujú, že prevádzkovateľ ich oboznámil so všetkými právami dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 až 5 zákona o ochrane osobných údajov, pričom podľa § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, 
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhého až šiesteho bodu zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, 
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal ich osobné údaje na spracúvanie, 
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam ich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
  6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môžu požiadať o ich vrátenie, 
  7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 
  8. blokovanie ich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času ich platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutých osôb.
 1. V prípade písomnej žiadosti dodávateľa prác a služieb doručenej prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla spoločnosti, v prípade neuhradenia zálohovej faktúry alebo v prípade skončenia iného obdobného vzťahu s prevádzkovateľom, na ktorom sa zakladalo spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, budú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané v súlade s ustanovením § 6 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov. uchovávané v databáze prevádzkovateľa len v rozsahu a po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi. Všetky ostatné osobné údaje budú bez zbytočného zlikvidované.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má užívateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa, sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ užívateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv užívateľov.
 1. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto obchodných podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na portáli alebo z dôvodu potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene obchodných podmienok, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že účinné je vždy aktuálne znenie obchodných podmienok.
 1. Užívatelia sa vo vlastnom záujme so znením obchodných podmienok a ich možnými zmenami pravidelne oboznamujú. Ak užívateľ pokračuje v používaní portálu po uskutočnení zmien, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.
 1. Registráciou na portáli dodávateľ prác a služieb vyhlasuje, že tento jeho prejav vôle bol urobený slobodne a vážne, nebol urobený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok. 
 1. Užívatelia portálu čestne vyhlasujú, že všetky údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. V prípade zmeny týchto údajov sú povinný bezodkladne informovať prevádzkovateľa o tejto zmene.
 1. Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb upravenými týmito obchodnými podmienkami a s nimi súvisiacimi je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1.